Voorwaarden van Service

STANDAARDVOORWAARDEN EN KLANTENINFORMATIE
I. Algemene voorwaarden
Basisvoorziening
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als leverancier met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eigen voorwaarden uitgesloten.
Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kan worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.
Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie
Het Duitse recht is van toepassing. Ten aanzien van cliënten is deze rechtskeuze slechts van toepassing indien zij de cliënt niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de respectieve cliënt zijn gewone verblijfplaats heeft (geloofwaardigheidsbeginsel). ).
Indien u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering voor alle betrekkingen met ons die voortvloeien uit de bedrijfsuitoefening. Hetzelfde geldt voor omstandigheden waarin u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt, alsook voor omstandigheden waarin uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. De mogelijkheid om een vordering bij het gerecht van een andere plaats van bevoegdheid in te stellen, blijft onverlet.
De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Individueel ontworpen producten
Onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u ons via het online bestelsysteem of per e-mail de voor de individuele vormgeving van de goederen vereiste informatie, teksten of gegevens. Alle specificaties die wij geven met betrekking tot bestandsformaten moeten worden nageleefd.
U bent verplicht ervoor te zorgen dat u geen gegevens doorgeeft waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, naamrechten en handelsmerkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van eventuele juridische vertegenwoordiging die in dit verband vereist kan zijn.
Wij controleren de verzonden gegevens niet op inhoudelijke juistheid. In dit opzicht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten.
Sluiting van het contract
Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van producten en/of het verrichten van reparatiediensten.
Zodra u het desbetreffende product op onze website hebt geplaatst, doen wij u via het systeem van het online winkelmandje een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.
Het koopcontract wordt als volgt gesloten via het online boodschappensysteem:
De voor aankoop bestemde producten en/of reparatiediensten worden verplaatst naar de "winkelwagen". U kunt het winkelmandje selecteren met de overeenkomstige knoppen in de navigatiebalk en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u de pagina "Afrekenen" hebt opgeroepen en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden hebt ingevoerd, krijgt u ten slotte de bestelgegevens opnieuw te zien in de vorm van een besteloverzicht.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel doorgestuurd naar de overzichtspagina van uw bestelling in onze online shop of naar de website van de aanbieder van de onmiddellijke betaalmethode.

Wanneer u wordt doorverwezen naar het respectievelijke systeem voor onmiddellijke betaling, selecteert u dienovereenkomstig en/of voert u uw gegevens in. Tenslotte worden op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online winkel, de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u nogmaals de mogelijkheid om gegevens op de overzichtspagina van de bestelling te controleren of te wijzigen (u kunt ook de "Terug"-knop in uw webbrowser gebruiken) of om de aankoop te annuleren.
Door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken om de bestelling te verzenden, verklaart u de bestelling juridisch bindend te aanvaarden, waardoor het koopcontract tot stand komt.
U bent niet gebonden aan de offerteaanvragen die u ons stuurt. Wij zullen u een tekstueel en bindend aanbod doen (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.
De uitvoering van de bestelling en de toezending van alle voor de sluiting van het contract vereiste informatie geschiedt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er zich derhalve van te vergewissen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgegeven, correct is en dat de ontvangst van de respectieve e-mails gewaarborgd is. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de respectieve e-mails niet door een SPAM-filter worden geblokkeerd.
Verrichten van reparatiediensten
Voor zover reparatiediensten het voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn wij verplicht de reparatiewerkzaamheden uit te voeren die uit de servicebeschrijving voortvloeien. Wij verrichten deze diensten naar eer en geweten, hetzij persoonlijk, hetzij via een externe partij.
U bent verplicht mee te werken. U moet met name het defect aan het hulpmiddel zo volledig mogelijk beschrijven en het defecte hulpmiddel verstrekken.
U draagt de kosten voor het verzenden van het defecte apparaat.
Voor zover in de desbetreffende offerte of onder de desbetreffende knop geen andere termijn is aangegeven, wordt de reparatie, met inbegrip van de overdracht van het apparaat voor verzending, uitgevoerd binnen 5-7 dagen na ontvangst van het te repareren apparaat (maar alleen in geval van vooruitbetaling na het tijdstip van uw betalingsinstructie).
Indien u gebruik maakt van uw recht om de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig § 648 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), kunnen wij een forfaitair bedrag van 10% van de overeengekomen vergoeding eisen indien de prestatie nog niet is begonnen. Dit geldt echter alleen voor het wettelijke herroepingsrecht als u uw herroepingsrecht voor het eerst uitoefent na het verstrijken van de herroepingstermijn. Op u rust de bewijslast dat wij geen kosten hebben gemaakt of aanzienlijk minder kosten hebben gemaakt.
Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud
U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.
Garantie
De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
Als consument wordt u verzocht het product onmiddellijk na aflevering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en het transportbedrijf onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van uw klachten. Ook als u niet aan dit verzoek voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.
II. Klantinformatie

Identiteit van de verkoper
Zakenadres:
Goodiesgate

Emailadres : hello@goodiesgate.com
Alternatieve geschillenbeslechting: Wed op https://ec.europa.eu/odr .
Leveringsvoorwaarden
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform) waartoe u toegang kunt krijgen
U kunt de leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vinden door te klikken op de desbetreffende knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding.
Als u consument bent, is het volgende bij wet geregeld: Het risico van een toevallige vernietiging of verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending gaat pas op u over wanneer het goed aan u wordt overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door ons genoemd transportbedrijf of aan een persoon die anderszins met de uitvoering van de zending is belast.
Informatie over de sluiting van de overeenkomst
De technische stappen in verband met de sluiting van het contract, de sluiting van het contract zelf alsook de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften "Sluiting van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

Contracttaal, opslag van de contracttekst
De contracttaal is Engels.
Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Vóór het verzenden van de bestelling kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen via het systeem van het online winkelmandje met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie over overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.
Alle contractuele informatie wordt u in het kader van een bindend aanbod per e-mail in tekstvorm toegezonden, bijv. bij offerteaanvragen buiten het online-winkelmandjessysteem om, die u kunt afdrukken of veilig elektronisch kunt opslaan.
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf .

Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst
De belangrijkste kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

Veiligheid en wachtwoorden
Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, wordt het creditcardnummer dat u opgeeft gecodeerd voordat het via het internet wordt verzonden met behulp van SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer). Deze technologie werkt het best wanneer de site wordt bekeken met Internet Explorer® of Netscape Navigator® van Microsoft. Voor geen enkele gegevensoverdracht via het internet of een ander netwerk kan echter 100% veiligheid worden gegarandeerd. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om persoonlijke informatie te beschermen zodra wij die ontvangen.
Delen van de Site (zoals onze ledenregistratie en ons adresboek) kunnen registratie- en aanmeldingsprocessen vereisen waarbij u een gebruikers-ID en wachtwoord selecteert (gezamenlijk het "Wachtwoord"). Wachtwoorden die door ons aan u worden verstrekt zijn het vertrouwelijke eigendom van de Onderneming en mogen alleen door u worden gebruikt voor uw individuele gebruik van de Website (en anders zoals door ons aangegeven). U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en voor alle activiteiten die met uw wachtwoord plaatsvinden, ongeacht of u daarvoor toestemming hebt gegeven of niet. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of accounts.
Prijzen en betalingsvoorwaarden
De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen zijn totaalprijzen, alsmede de verzendkosten. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.
De gemaakte verzendkosten zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden bekeken door te klikken op de overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn extra ten laste van u, tenzij franco levering is bevestigd.
Bij levering in landen buiten de Europese Unie kunnen wij onredelijke extra kosten hebben, zoals douanerechten, belastingen of transferkosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die voor uw rekening komen.
U zult ook de kosten van geldovermakingen moeten dragen in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling wordt geïnitieerd buiten de Europese Unie.
De betalingswijzen die u ter beschikking staan, worden weergegeven door op de overeenkomstige knop op onze website te klikken of worden vermeld in het respectieve aanbod.
Tenzij anders vermeld in de respectieve betalingsmodaliteiten, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

Wettelijk garantierecht
De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepalingen "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Beëindiging
Informatie over de beëindiging van het contract en de voorwaarden voor beëindiging vindt u in de rubriek "Reparatie" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I) en in de afzonderlijke offerte.
Deze SBT's en klantengegevens zijn opgesteld door juristen die gespecialiseerd zijn in informaticarecht
en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De advocaten die gespecialiseerd zijn in informaticarecht garanderen de rechtszekerheid van de teksten en nemen de aansprakelijkheid op zich in geval van waarschuwingen.